For further information Pls ask the type of Car You Chose

You Rent a Lot More Than a Car

Likya Rent a Car

Fethiye Ucuz Rent a Car, Fethiye Renta Car ,Fethiye de Araç Kiralama ,Dalaman rent a car, Dalaman Airport best rent a car ,Dalaman Hava alanı rent a car, Marmaris rent a car, kayaköy rent a car, oludeniz rent a car,Muğla, araba kiralama, فتحية استئجار سيارة ,Fethiye Autovermietungen ,Fethiye autoverhuren ,フェティエレンタカー ,費特希耶租一輛車 , השכרת רכב פטייה ,Прокат автомобилей, Фетхие, Фетхіє прокат автомобілів, цена аренды автомобиля Hızlı Rezervasyon için Lütfen Tıklayınız

Book Now / Hızlı Rezervasyon

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

GENEL KOŞULLAR Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. a.)T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde, b.)Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte c.)Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda d.)Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda e.)Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında, f.)Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, g.)Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşıyamaz. Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az üç yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.
Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder. Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür. Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir. Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir. Kiracı; aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasar lanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir. Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır. Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder. Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir. Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir. TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, Likya renta a car bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir. Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.
ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. Olası gecikmeler durumunda: • 1 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 1/3’ü • 2 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan arac kiralama bedelinizin 2/3’ü • 3 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır. Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yaklaşık kira tutarının %30 fazlası, kiralama başında peşin alınır. Geçerli kredi kartı sahiplerinde bu koşul aranmaz. Fiyatlarımızda K.D.V Dahildir. İptal durumunda peşin alınan %30 tutar, kiralayan tarafından iptal bedeli olarak gelir kaydedilir; iade edilmez.
Kiralanan araçlarda herhangi bir kullanım kilometre limiti yoktur ve araçlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanılabilir. Trafik Cezaları: Sözleşme süresince oluşabilecek her türlü trafik cezaları ve sorumluluk kiracıya aittir. Sigorta: Bütün araçlar T.C. yasaların öngördüğü Trafik Sigortası ve ayrıca Özel Kasko Sigortası ile sigortalanmıştır. Bahse konu sigorta şartlarının yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kiracıya aittir. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Noktalar: Alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olmak, Belirlenen hız limitini aşmak, Kaza esnasında aracı bulunduğu yerden hareket ettirmek, Kaza tespit raporu, alkol raporu veya çalıntı raporu gibi sigorta kapsamında öncelikli resmi tutanak ve belgeleri almamak, *Anahtar ve ruhsat taşınabilir eşya olmasından dolayı çalınması durumunda sigorta kapsamı dışında kalmaktadır. *Kaza harici Lastik, Cam, Far hasarları isteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında LCF sigortası ile teminat altına alınabilir. Lütfen genel şartlar ve sigorta kapsamında daha detaylı bilgi almak için irtibata geçiniz. Araç kiralama fiyatlarına hariç olan hizmet ve ürünler.
Yakıt Akaryakıt fiyatlarımıza dahil değildir, kiralama başlangıcında kontratta belirtilen seviyede teslim edilen yakıt kiralama sonunda aynı seviyede teslim alınır. Eksik veya boş depo benzin ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte alınır. Araçlarımızda benzin deposu ikaz ışığı yanmayacak şekilde bir miktar yakıt ile müşterilere teslim edilir, Dönüşte aracı bize teslim ederken içinde bulunan benzinin iadesi yapılmaz. İlave Sürücü Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama ön şartlarına uyması halinde ( depozit ön şartı hariç ) bir kontrata 2 sürücü herhangi bir ücret talep edilmeksizin yazılabilir.
Bebek ve Çocuk Koltuğu Araçlara bebek ve çocuk koltuğu isteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir. Navigasyon Cihazı Araçlara navigasyon cihazı isteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.
Kira Kontratında Değişiklik Talepleri ,Kiralama fiyatı ve verilen rezervasyon onayı başlangıçta anlaşılmış olan koşullara göre verilmiştir. Bu koşullarda talep edilebilecek bir değişikliği operasyonel olarak karşılayabilmenin mümkün olmadığı durumlarda ( aracın rezervasyonunun olması, bakım kilometresinin gelmesi vb.) bu talep karşılanamayabilir. Değişiklik talebi kabul edilmiş olsa dahi bu durum başta belirlenen fiyat hesaplamasını değiştireceği için ek bir ücret talep edilebilir veya erken dönüşlerde iade yapılamayabilir. Aşağıdaki koşullardan herhangi birisinde meydana gelebilecek bir değişiklik kiralama şartlarını değiştirebilir. Kiralama süresinin uzatılması talebi, ilk uzatmada telefon ile alınır ve ücreti mail order ile tahsil edilerek onaylanır. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise aracın ofisimize getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir. * Dönüş tarihinin ve saatinin değiştirilmesi (uzatma/erken dönme) * Dönüş istasyonunun değişikliği * Araç grubu değişikliği * Kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi * Saat Farkı Kiralama süresi 24 saattir. 3 saatlik geç teslim için günlük kiralama bedelinin %20si kadar bir tutar talep edilebilir.3 saati aşan durumlarda 1 günlük ücret tahsil edilir. Araç dönüşlerinde onay alınmaksızın yaşanan gecikmeler Sigortadan Yararlandırma Teminatının ( Tam veya Muafiyetli Kaza Sigortası ) devre dışı kalmasına yol açabilir.
Yolculuğunuz esnasında ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz hizmetleri rezervasyon sorumlularımıza iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Kiralama esnasında kira kontratı imzalatılacaktır. Sık yapılan bir uygulama olmamasına rağmen yapmış olduğunuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli eşdeğer bir araç ile değiştirilebilir. Yolculuklarınızda bir sorun ile karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız. Kesin rezervasyon yaptırmanızı takiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya bir mesaj alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan mail order veya hesaba havale ile rezervasyon aşamasında veya aracı teslim alırken kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz. Kiralama bedelinin şirketiniz tarafına faturalamasını istiyorsanız Fatura bilgilerinizi bize ulaştırmanız halinde, muhasebe departmanımız konuyla ilgili şirketinizin ilgili kişileriyle temasa geçecektir.